Payhesap’ı ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Payhesap’ın ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

 

1. Taraflar ve Konu

 

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, Her ne sıfatla olursa olsun  Payhesap’a erişim sağlayan kişilerin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Payhesap’ı ziyaret etmeyiniz ve/veya kullanmayınız.

 

1.2. İşbu sözleşme ve ekinden oluşan işbu Payhesap Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" olarak anılacaktır.),Payhesap’ın sahibi Bağlarbaşı mahallesi Atatürk caddesi Sakarya sokak Malte Plaza No:35 K:1 Maltepe, İstanbul adresinde yerleşik olan Ceobey Teknoloji Çözümleri ve Elektronik Ticaret Limited Şirketi. (bundan sonra "Payhesap" olarak anılacaktır.) ile www.payhesap.com internet sitesi (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır.) Hesap üzerinden sunulan Hizmetler, Payhesap tarafından sağlanmaktadır. Payhesap, www.payhesap.com’ da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

2. Tanımlar

 

İşbu sözleşmede;

Payhesap: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde / tahsilatında, güvenli ödeme / tahsilat, mağaza alt yapısı hizmeti sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini,

 

MAĞAZA: Sahibi ve yöneticisi olduğu web sitesinde, kendisine ait veya satışına yetkili olduğu mal ve hizmetleri satışa sunan ve KULLANICI’lara satan, satış bedelinin tahsilatında "Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nı kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

 

Mağaza Web Sitesi: MAĞAZA'nın sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının görüntülendiği ve KULLANICI'larla mal ve/veya hizmet satış akdinin kendi aralarında sonuçlandırıldığı web sitesini,

 

KULLANICI: Payhesap'a ait www.payhesap.com sitesini kullanarak yada Payhesap ile anlaşmalı MAĞAZA web sitelerinden "Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı"ni kullanarak mal ve hizmet ödemesi yapmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişileri,

 

Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde gerçekleştirilen, KULLANICI’lara mal ve hizmet satışlarında; mal ve hizmet sipariş ve satış bedellerinin KULLANICI'lar tarafından MAĞAZA'ya ödenmek üzere Payhesap yönetimindeki "Payhesap Ortak Hesabı"na Payhesap'a ait tahsilat araçları üzerinden ödenmesini sağlayan teknik alt yapıyı,

 

Payhesap Web Sitesi: MAĞAZA web sitelerinde, KULLANICI'lara yapılan mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış bedellerinin Payhesap tarafından yönetilen Payhesap Ortak Hesabı'na ödenmesine ilişkin ödeme teknik sistemini sağlayan Payhesap'a ait web sitesini,

 

Payhesap Ortak Hesabı: MAĞAZA web sitelerinde, MAĞAZA ile KULLANICI’lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI’lar tarafından Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı kullanılarak MAĞAZA adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu, Payhesap'ın yönettiği banka hesaplarını,

 

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Payhesap tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Payhesap tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve Payhesap tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Payhesap tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Payhesap'ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Payhesap'tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı'ların Payhesap tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Payhesap'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4. Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Payhesap, Kullanıcı'lar tarafından Payhesap'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Kullanıcı'lar, Payhesap'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.6. Payhesap'ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Payhesap ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Payhesap ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Payhesap, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Payhesap'ın, Payhesap çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Payhesap, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Payhesap'ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.10. Payhesap, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Payhesap tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Payhesap tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptirler.

5.11. KULLANICI, MAĞAZA web sitelerinden satın alacağı mal ve/veya hizmetlerin bedellerini, Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak Payhesap tarafından yönetilen Payhesap Ortak Hesabı'na göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

 

5.12. KULLANICI, MAĞAZA web sitesinden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak Payhesap tarafından yönetilen hesaplara gönderdiğinde, Payhesap'ın MAĞAZA'ya, malın ve mal satışına ilişkin belgelerin ve/veya hizmete ilişkin belgelerin KULLANICI'ya gönderilmesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.13. KULLANICI, satın aldığı malı ve/veya hizmete ilişkin teslim aldığı belgeleri (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak) iade etmek istemesi halinde, mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluğun MAĞAZA'ya ait olacağını ve bu nedenle Payhesap'tan herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.14. KULLANICI, Payhesap  Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı dahilinde yapılacak mal ve hizmet satışının yürürlükteki herhangi bir mevzuata / düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek her türlü zarardan MAĞAZA'nın tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.15. KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun MAĞAZA olduğunu ve Payhesap'ın, MAĞAZA ve KULLANICI arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.16. KULLANICI, Payhesap'ın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.17. KULLANICI, Payhesap'ın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında MAĞAZA ile gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Payhesap'dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.18. KULLANICI, Payhesap'ın istediği zaman, işbu sözleşmede sunulan hizmetleri ücretli olarak sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.19. KULLANICI, yaptığı bir ödeme sonrası Payhesap'ın ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Payhesap'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.20. KULLANICI, alışverişinin/ödemesinin iptali veya ürünün/hizmetin iadesi sonrası, yaptığı ödemenin Payhesap Ortak Hesabı'ndan çıkarak tarafına iadesinin banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6 Payhesap'ın Hak ve Yükümlülükleri

 

6.1. Payhesap, KULLANICI'nın Payhesap Ortak Hesabı'na mal ve hizmet ile ilgili ödeme yapması durumunda, MAĞAZA'ya mal ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgeleri KULLANICI'ya göndermesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Payhesap, KULLANICI'nın Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak yaptığı ödemeyi, MAĞAZA ile olan anlaşmasına uygun olarak MAĞAZA'ya aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. Payhesap, işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Payhesap Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nde gerekli göreceği değişiklikleri ve/veya uyarlamaları yapabilir.

 

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Payhesap’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Payhesap'a ait olarak ve/veya Payhesap tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Payhesap Hizmet'lerini, Payhesap bilgilerini ve Payhesap'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Payhesap'ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Payhesap'tan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

8. Gizlilik Politikası

Payhesap, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri,Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Payhesap, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9 Sözleşme Değişiklikleri

9.1. Payhesap, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.01.2020 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

10 Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Payhesap, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Payhesap için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Payhesap'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11 Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Payhesap, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Payhesap'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

11.1. Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Payhesap tarafından tespit edilmesi,

11.2. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

11.3. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

11.4. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

 

 

 

11 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.